شورای عالی فرهنگی

شورای نمایندگان دائم

مطابق با اساسنامه مؤسسه فرهنگی اکو، جلسات شورای نمایندگان دائم کشورهای عضو مؤسسه (ECI-CPR) مرکب از سفیران این کشورها در تهران بطور منظم در محل مؤسسه فرهنگی اکو بمنظور بررسی برنامه ها و امور مالی و اداری مؤسسه برگزار می گردد. در دوره تحت بررسی تاکنون 6 نشست شورای نمایندگان برگزار شده است.

 

شوراهای نمایندگان دائم، هنری و سیاستگذاری سه شورای اصلی موسسه فرهنگی اکو هستند.
 • 29 مین نشست شورای نمایندگان دائم
 • جلسه فوق العاده
 • این نشست در تاریخ 9 مهرماه 1397 برگزار شد و نمایندگان دائم کشورهای عضو اکو، ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های محمدمهدی مظاهری و همکاران موسسه ابراز کردند علیرغم محدود بودن منابع، کارهای بسیار ارزشمند و بزرگی انجام شده است.

  در ادامه این نشست، بودجه موسسه فرهنگی اکو برای سال 2019 مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت همکاری همه جانبه کشورهای عضو با موسسه فرهنگی اکو در اجرای فعالیت های پیش رو تاکید گردید.

  از مباحث دیگر این نشست، زمان و مکان برگزاری اجلاس آینده هیئت امنای موسسه فرهنگی اکو بود. این اجلاس که متشکل از وزرای فرهنگ کشورهای عضو اکو و مدیران عالی رتبه این وزارت خانه است، به میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد.

  شورای نمایندگان دائم، متشکل از سفرا و نمایندگان کشورهای عضو موسسه فرهنگی اکو می باشد که با برگزاری جلسات منظم دوره ای به بررسی و تصویب فعالیت های فرهنگی این نهاد بین المللی می پردازند.

   

   

 • جلسه فوق العاده