نشان‌های عالی مؤسسه فرهنگی اکو

مقر دائمی سازمان همکاریهای اقتصادی اکو (ECO) و دفتر مرکزی موسسه فرهنگی اکو (ECI) طبق اساسنامه این سازمان در تهران واقع شده است.مؤسسه یک شعبه (یا واحد هماهنگی) در هریک از کشورهای عضو خواهد داشت که بر اساس مقرارت حاکم آن کشورها تأسیس خواهد شد. شعبه ها در ارتباط نزدیک با دفتر مرکزی انجام وظیفه خواهند نمود.
نشان‌های عالی فرهنگ، هنر و ادب، از سوی موسسه فرهنگی اکو اعطا می شوند.

 

 

نشان عالی فرهنگ                           نشان عالی هنر                            نشان عالی ادب